Home

About

News

Scholarship Competition

FAQ

Contact

Scholarship competition is organised by Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego


FAQ

Na jaki okres przyznawane są stypendia?

Stypendia przyznawane są na okres ostatnich dwóch lat szkoły średniej.

Czy nauka w szkołach UWC oraz szkołach prywatnych zakończona jest uznawanym w Polsce egzaminem?

TAK. W szkołach UWC jest to matura międzynarodowa IB, a w szkołach prywatnych w Wielkiej Brytanii matura brytyjska A-Levels lub matura międzynarodowa (Stonyhurst College, Worth School). Nauka w Danube International School w Austrii oraz w EMIS w Izraelu zakończona jest maturą międzynarodową.

Czy Komisja rozpatruje odwołania?

NIE.

Czy wymagane dokumenty oraz zaświadczenia muszą być przetłumaczone na język angielski? Czy trzeba je poświadczać notarialnie lub przez tłumacza przysięgłego?

NIE. Wystarczą kserokopie wersji polskiej. Komisja zastrzega sobie jednak prawo do zwrócenia się do kandydatów z prośbą o przedłożenie oryginałów.

Kto finansuje stypendia przyznawane przez Towarzystwo?

Stypendia finansowane są przez poszczególne szkoły. Ze względu na to, że nie wszystkie stypendia pokrywają 100% kosztów nauki, Towarzystwo dodatkowo gromadzi środki w ramach funduszu żelaznego, z którego w przyszłości będzie wypłacana dodatkowa pomoc finansowa dla tych, którzy otrzymali niepełne stypendia.

Czy pełne stypendium obejmuje zarówno koszt nauki jak i utrzymania?

TAK. Wszystkie pełne stypendia pokrywają koszt nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia. Stypendia nie obejmują kosztów przjazdów/przelotów do szkoły, opłat za zajęcia dodatkowe oraz kieszonkowego.

Czy Towarzystwo przyznaje też stypendia uniwersyteckie?

NIE, jednak większość naszych stypendystów uzyskuje dalsze stypendia samodzielnie.

Czy mogę wybrać szkołę do której chciał(a)bym się dostać?

NIE, jednak w formularzu aplikacyjnym lub podczas rozmowy kwalifikacyjnej można wskazać preferencje dotyczące szkoły. Komisja kwalifikacyjna stara się brać te preferencje pod uwagę.

Jaki poziom angielskiego/innych języków jest wymagany?

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym naukę (pisanie wypracowań, zabieranie głosu podczas zajęć, komunikacja z innymi). Znajomość innych języków nie jest wymagana, lecz zawsze mile widziana.

Mam certyfikat z języka angielskiego wydany przez British Council. Czy zwolni mnie to z części kwalifikacji?

NIE. Każdy kandydat musi wziąć udział we wszystkich etapach konkursu kwalifikacyjnego.

Skąd mogę wiedzieć, czy szkoła zapewnia wysoki poziom nauki i opieki wychowawczej?

O stypendia staramy się w szkołach zrzeszonych w organizacjach, które wymagają od członków utrzymywania określonego standardu. Młodzież mieszka wyłącznie w prowadzonych przez szkołę internatach, nigdy u rodzin ani w kwaterach prywatnych. Szkoła odpowiada przed rodzicami za bezpieczeństwo uczniów i właściwe warunki do nauki.

Pochodzę z małego miasteczka/ze wsi. Czy w ogóle mam szanse?

TAK. Wielu naszych stypendystów nie pochodzi z dużych aglomeracji.

Polski

English

Privacy

Scholar Portal