Strona główna

O nas

Aktualności

Konkurs stypendialny

FAQ

Kontakt

Konkurs stypendialny organizowany przez Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego


Regulamin

Regulamin uczestnictwa w konkursie stypendialnym do zagranicznych szkół prywatnych na lata 2024-2026 

(zwany dalej „Regulaminem Konkursu”)

§1 Postanowienia ogólne

 1. Opis programu 

Przedmiotem Konkursu są miejsca dla uczniów w szkołach w Wielkiej Brytanii i Austrii na lata szkolne 2024-2026. Lista szkół, w których oferowane są miejsca dla uczniów znajduje się w ogłoszeniu o Konkursie na stronie https://pss.edu.pl. Lista ta może się zmienić w trakcie trwania Konkursu. W przypadku braku kandydatów spełniających wszystkie kryteria szkół, nie wszystkie miejsca muszą zostać przyznane startującym w Konkursie kandydatom. Czas trwania Konkursu to 26 listopada 2023 r. - 31 maja 2024 r. , przy czym szczegółowy opis różnych etapów Konkursu znajduje się w § 3 Regulaminu.

 1. Organizator

Organizatorem Konkursu jest stowarzyszenie Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72 (kod pocztowy 00-330), wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128672 przez Sąd  Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (zwane dalej „Towarzystwem”).

 1. Uczestnicy 

Uczestnikiem konkursu może stać się każda osoba będąca obywatelem lub rezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, która dokonała rejestracji w sposób określony w Regulaminie. Uczestnikami Konkursu mogą zostać wyłącznie osoby, które spełniają warunki formalne opisane w § 2 Regulaminu., z wyłączeniem przypadków wymienionych w § 7 Regulaminu.

Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 1. Ogłoszenie 

Ogłoszenie o Konkursie dostępne jest publicznie na stronie internetowej Towarzystwa www.pss.edu.pl, w wybranych mediach tradycyjnych oraz społecznościowych.

 1. Daty

Konkurs prowadzony jest w roku akademickim 2023-2024. Szczegółowe daty określone są w § 3 Regulaminu.

§2 Warunki formalne
 1. Lista warunków formalnych

Kandydaci muszą spełnić wszystkie poniższe warunki formalne.

 1. Uczestnicy Konkursu muszą być uczniami drugiej klasy szkoły ponadpodstawowej (liceum ogólnokształcącego, liceum specjalistycznego lub technikum). W przypadku uczęszczania do szkoły nieużywającej systemu polskiego, kandydat musi być uczniem klasy trzeciej od końca, tak, żeby ostatnie dwa lata edukacji ponadpodstawowej spędzić na stypendium.
 2. Uczestnicy Konkursu muszą wykazać średni wynik egzaminu ósmoklasisty dla części z języka polskiego oraz matematyki minimum 80% (np. 76% z polskiego oraz 88% z matematyki dają średnią powyżej 80% i spełniają ten warunek, ale odpowiednio 65% oraz 93% już nie).
 3. Uczestnicy Konkursu muszą wypełnić i wysłać przez internet formularz aplikacyjny (zwany dalej „Formularzem”), znajdujący się na stronie internetowej https://pss.edu.pl/  od 26 listopada 2023 r. w terminie do 7 stycznia 2024 r. 
 4. Każdy niepełnoletni Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania zgody rodzica/ opiekuna prawnego na udział w programie. Zgoda będzie potwierdzona podczas III Etapu Konkursu.
§3 Przebieg Konkursu

Konkurs przebiega w czterech etapach.

 1. I Etap Konkursu 

Zgłoszenia w ramach I etapu Konkursu przyjmowane są za pomocą Formularza od momentu jego opublikowania na stronie https://pss.edu.pl do 7 stycznia 2024 r. Uczestnicy przesyłają swoje zgłoszenia, wypełniając Formularz zgodnie z zawartymi w nim instrukcjami. Przed oceną wszystkie zgłoszenia są kodowane poprzez usunięcie z nich danych osobowych  uczestników. Komisja Konkursowa czyta, analizuje i ocenia wszystkie zgłoszenia, które spełniają wymogi formalne opisane w § 2 Regulaminu. Najlepsi uczestnicy są wybierani do drugiego etapu na podstawie punktacji przyznawanej zgodnie z osobną instrukcją.

 1. II Etap Konkursu 

Etap drugi odbędzie się w pierwszej połowie lutego 2024 r. i polega na rozmowie zakwalifikowanych uczestników z Komisją Konkursową. Rozmowa będzie prowadzona zarówno w języku polskim i angielskim, a jej dokładna lokalizacja oraz data w Polsce zostanie potwierdzona wraz z ogłoszeniem listy kandydatów zaproszonych do II Etapu Kwalifikacji. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów przez komunikatory internetowe z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmiany terminu przeprowadzenia drugiego etapu. Komisja Konkursowa wybiera najlepszych uczestników, którzy przechodzą do trzeciego etapu Konkursu.

 1. III Etap Konkursu 

Etap trzeci odbędzie się w drugiej połowie marca 2024 r. i polega na rozmowie  uczestników zakwalifikowanych do trzeciego etapu z Komisją Konkursową. Rozmowy prowadzone są w języku angielskim, a ich dokładna lokalizacja oraz data w Polsce zostanie potwierdzona wraz z ogłoszeniem listy kandydatów zaproszonych do III Etapu Kwalifikacji. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów przez komunikatory internetowe z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce.

Podczas rozmowy uczestnika z Komisją Konkursową jego rodzice lub opiekunowie prawni odbywają indywidualne rozmowy z przedstawicielami Towarzystwa, którzy omawiają szczegóły związane z potencjalnym wyjazdem ich dziecka/podopiecznego do jednej ze szkół współpracujących z Towarzystwem. Podczas trzeciego etapu Konkursu rodzice lub  opiekunowie prawni zobowiązani są do przedłożenia dokumentów poświadczających ich zarobki zgodnie z instrukcjami, które kandydaci otrzymają po ogłoszeniu III Etapu Konkursu na stronie www.pss.edu.pl, tak aby przedstawiciele Towarzystwa mogli oszacować, na jakich warunkach finansowych uczestnik Konkursu może podjąć naukę w jednej ze szkół współpracujących z Towarzystwem.

 1. IV Etap Konkursu 

W oparciu o aplikację, przedłożone dokumenty oraz bezpośrednią rozmowę z kandydatem Komisja Konkursowa nominuje poszczególnych kandydatów na miejsca w wybranych szkołach. Ostateczna decyzja o przyjęciu nominacji oraz wysokości stypendium Komisji Konkursowej i przyznaniu miejsca w szkole należy do dyrektora każdej ze szkół.

Miejscom w szkołach towarzyszą stypendia pokrywające częściowo lub w całości koszty czesnego, zakwaterowania oraz wyżywienia. Dokładna wysokość stypendium określana jest przez szkołę na podstawie dodatkowych informacji dotyczących sytuacji materialnej rodziny kandydata, o których przedłożenie będą proszeni rodzice przy lub po trzecim etapie, przy  kompletowaniu dokumentów z nominacją kandydata do szkoły.

§4 Komisja konkursowa
 1. Rola i zadania Komisji 

Komisja Konkursowa dokonuje oceny uczestników poszczególnych etapów Konkursu. Skład Komisji ustala Przewodniczący, który jest powoływany uchwałą przez Zarząd Towarzystwa. Przewodniczący Komisji może wybierać i odwoływać Koordynatora Konkursu, którego zadaniem jest pomoc w sprawnym przeprowadzeniu Konkursu według zasad opisanych w niniejszym Regulaminie. Zadaniem Przewodniczącego jest sporządzanie oraz gromadzenie dokumentacji Konkursu. W wypadkach losowych, które uniemożliwiłyby Przewodniczącemu pełnienia swoich obowiązków, Zarząd Towarzystwa ma prawo na mocy uchwały wybrać nowego Przewodniczącego Komisji.

 1. Skład Komisji 

W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić członkowie Towarzystwa, absolwenci stypendiów Towarzystwa oraz ich rodzice, przedstawiciele szkół współpracujących z Towarzystwem, psychologowie, autorytety naukowe i  dydaktyczne. Przewodniczący Komisji określa, jakie uprawnienia chce przyznać jej członkom:

 1. pełne uprawnienia lub 
 2. uprawnienia obserwatorów z prawem wyrażania opinii, lecz bez prawa głosu. 

Osoby kodujące zgłoszenia w ramach pierwszego etapu Konkursu w myśl §3, ust. 1 lub osoby mające dostęp do niezakodowanych zgłoszeń nie mogą wchodzić w skład Komisji pierwszego etapu.

     3. Dokumentacja

Z posiedzeń Komisji trzeciego etapu sporządzany jest protokół, obejmujący listę obecności oraz wszystkie podjęte przez Komisję decyzje. Za  przygotowanie protokołu odpowiedzialny jest Przewodniczący Komisji. Po zakończeniu prac Komisji protokół przekazywany jest członkom Zarządu Towarzystwa.

    4. Bezstronność

Członkowie Komisji poszczególnych etapów, kierując się własnym osądem, mają obowiązek dokonania rzeczowej, obiektywnej i bezstronnej oceny każdego uczestnika danego etapu. Z uwagi na transparentność Konkursu oraz uniknięcie konfliktu interesów w Konkursie, w Komisji uczestniczyć nie mogą: osoby w jakikolwiek sposób spokrewnieni lub spowinowaceni z kandydatami.

§5 Kryteria wyboru
 1. Kryteria ocen 

Komisja każdego etapu Konkursu dokonuje oceny uczestników danego etapu na podstawie przyjętej punktacji. Punktacja obejmuje ocenę:

 1. osiągnięć akademickich, 
 2. zaangażowania w zajęcia dodatkowe w szkole, 
 3. zaangażowania w zajęcia pozaszkolne (koła naukowe, działalność  społeczna, sportowa i artystyczna), 
 4. odpowiedzi na krótkie pytania zawarte w Formularzu, 
 5. listu motywacyjnego, 
 6. poziomu znajomości języka angielskiego, umożliwiającego naukę w zagranicznej szkole,
 7. predyspozycji do wyjazdu na naukę w jednej ze szkół współpracujących z Towarzystwem.

    2.  Rekomendacje stypendialne

Po zakończeniu rozmów w ramach trzeciego etapu Komisja sporządza listę najlepszych uczestników według przyjętej punktacji oraz rekomenduje na miejsca w szkołach uczestników z najwyższym wynikiem, po uwzględnieniu wymogów szczegółowych szkół, takich jak płeć, możliwość zapewnienia odpowiednich warunków dla osób wymagających niestandardowej opieki medycznej oraz preferencji akademickich. Komisja, rekomendując kandydatów na miejsca w szkołach, nie bierze pod uwagę sytuacji materialnej rodziny uczestnika Konkursu.

Ostateczną decyzję o przyznaniu miejsca w danej szkole podejmuje dyrektor szkoły w oparciu o rekomendację Komisji, w ramach IV etapu Konkursu. Po zakończeniu trzeciego etapu, dyrektor szkoły ma prawo poprosić o dodatkową rozmowę kwalifikacyjną z  uczestnikiem Konkursu, którego Komisja rekomenduje na miejsce w danej szkole.

W wypadku pojawienia się dodatkowych ofert miejsc w szkołach lub rezygnacji uczestników z przyznanych miejsc, miejsca te mogą zostać zaproponowane innym uczestnikom biorącym udział w trzecim etapie Konkursu zgodnie z zasadami opisanymi w §5.

Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§6 Ogłoszenie wyników
 1. Sposób ogłoszenia wyników

Imiona, nazwiska oraz miejscowość zamieszkania uczestników Konkursu  zakwalifikowanych do II i III etapu, jak również imiona i  nazwiska osób rekomendowanych na miejsca w szkołach zostaną opublikowane na stronie https://pss.edu.pl.

Członkowie Komisji lub przedstawiciele Towarzystwa mogą również poinformować osoby rekomendowane na miejsca w szkołach oraz ich rodziny telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Akceptacja rekomendacji stypendialnych

Rodzice lub opiekunowie prawni podejmują decyzję o akceptacji lub odrzuceniu rekomendacji na miejsce w szkole w przeciągu 3 dni od momentu poinformowania ich o tym przez członka Komisji lub przedstawiciela Towarzystwa.

 1. Obowiązki 

Zwycięzcy Konkursu, którzy zaakceptują miejsca w szkołach współpracujących z Towarzystwem, zobowiązują się do:

 1. dołożenia wszelkich starań, aby kontynuować naukę w nowej szkole na  wysokim poziomie; 
 2. przestrzegania regulaminu nowej szkoły;
 3. informowania Towarzystwa o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na prawidłowy przebieg nauki w nowej szkole; 
 4. angażowania się, w miarę możliwości, w życie Towarzystwa poprzez udział w spotkaniach integracyjnych, zjazdach absolwentów programu, wspierania szeroko pojętej misji i celów Towarzystwa określonych w statucie dostępnym  na stronie www.pss.edu.pl;
 5. aktywnego pomagania, w miarę możliwości, innym zwycięzcom Konkursu,  a w szczególności osobom młodszym, którym zostało przyznane miejsce w tej samej szkole; 
 6. aktywnego wspierania, w miarę możliwości, akcji promocyjnych Towarzystwa i nagłaśnianie jego działań w sposób określony przez Towarzystwo (m. in. poprzez aktywność na stronie https://pss.edu.pl, portalach społecznościowych i uczniowskich);
 7. przedstawienia przez rodziców lub opiekunów prawnych na prośbę Towarzystwa corocznych informacji o dochodach wraz ze stosowną dokumentacją w okresie pobierania przez zwycięzcę konkursu nauki w jednej ze szkół współpracujących z Towarzystwem. Informacje te Towarzystwo zobowiązuje się zachować w poufności. W przypadku znacznego poprawienia się sytuacji materialnej rodziny zwycięzcy Konkursu w okresie pobierania przez niego/nią nauki w jednej ze współpracujących z Towarzystwem szkół, szkoła ma prawo, w porozumieniu z Towarzystwem, do ustalenia nowych zasad finansowania nauki w danej szkole. 
§7 Dyskwalifikacja

Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika w następujących przypadkach:

 1. Podanie nieprawdziwych informacji

Przedstawiciele Towarzystwa mają prawo do weryfikacji informacji przesłanych w Formularzu oraz informacji przekazanych przez uczestnika Konkursu Komisji podczas rozmów. Rozbieżności pomiędzy informacjami przekazanymi Komisji a stanem faktycznym mogą być podstawą do dyskwalifikacji w Konkursie lub cofnięcia rekomendacji na miejsce w szkole.

 1. Niedostarczenie wymaganych dokumentów 

W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów określonych przez ten Regulamin i/lub ogłoszenia wyników I, II i III etapu Konkursu na https://pss.edu.pl, aplikacja kandydata zostaje automatycznie odrzucona.

Szkoły mają również prawo do dodatkowej kontroli deklarowanej sytuacji materialnej  kandydata, prosząc jego rodziców lub opiekunów prawnych o przesłanie  stosownych dokumentów. Niedostarczenie dodatkowych dokumentów lub rozbieżności pomiędzy przedłożonymi dokumentami a deklaracjami  rodziców lub opiekunów prawnych mogą być podstawą do cofnięcia przyznanego miejsca.

 1. Naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu 

Organizator ma prawo dyskwalifikacji kandydatów, którzy naruszyli postanowienia tego Regulaminu, przepisów prawa i/lub zasad współżycia społecznego.

§8 Prawa autorskie
 1. Wizerunek Uczestnika

Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku w materiałach dotyczących Programu, m.in. w folderze, w prasie, telewizji, Internecie oraz radiu.

§9 Ochrona danych osobowych
 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego.

 1. Przetwarzanie danych osobowych 

Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu udziału w Konkursie na podstawie akceptacji Regulaminu w momencie utworzenia konta na platformie rekrutacyjnej (RODO Art. 6, ust. 1, lit. b).  Dane osobowe rodziców lub opiekunów prawnych uczestników niepełnoletniego będą przetwarzane w celu potwierdzenia czynności prawnej dokonanej przez osobę o ograniczonej zdolności do czynności prawnej (art. 17 Kodeksu Cywilnego), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (RODO art. 6 ust. 1 lit. c).

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych  przez Towarzystwo w celu przeprowadzenia Konkursu w ostatniej części Formularza Aplikacyjnego.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach powyżej opisanych przez okres trwania Konkursu, okres trwania stypendium dla kandydatów rekomendowanych do wyjazdu, okres wymagany przez przepisy podatkowe, a także przez okres niezbędny do obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Każdy Uczestnik/opiekun prawny uczestnika posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Dodatkowo, każdy uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody oznacza rezygnację z udziału w Konkursie.

Dane osobowe Uczestnika/opiekunów prawnych Uczestnika mogą zostać udostępnione podwykonawcom, dostawcom systemów teleinformatycznych, z którymi współpracuje Towarzystwo i Organizator Konkursu.

Każdy uczestnik/rodzic lub opiekun prawny uczestnika ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych Uczestnika będzie brak możliwości udziału w Programie. Konsekwencją niepodania danych opiekunów prawnych Uczestnika niepełnoletniego będzie brak możliwości weryfikacji czy opiekunowie prawni Uczestnika wyrazili zgodę na jego udział w Konkursie – w konsekwencji brak możliwości udziału w Konkursu.

§10 Wymogi techniczne
 1. Wymagania sprzętowe

Organizator informuje, że minimalne wymagania sprzętowe potrzebne do prawidłowego funkcjonowania Formularza to:

 1. dostęp do Internetu,
 2. przeglądarka internetowa (najbardziej aktualna wersja Chrome, Firefox lub Safari),
 3. prywatna skrzynka email,
 4. dostęp do wybranego komunikatora internetowego w przypadku prowadzenia  II i/lub III etapu Konkursu online w przypadku eskalacji sytuacji pandemicznej w Polsce.
§11 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin 

Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie w chwili opublikowania ogłoszenia o Konkursie na stronie www.pss.edu.pl. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności ustawy Kodeks cywilny, przepisów dot. ochrony danych osobowych oraz ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 1. Potencjalne zmiany w Regulaminie

Towarzystwo zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu Konkursu w przypadku konieczności dostosowania go do zmiany w przepisach polskiego prawa.

 1. Komisja 

Komisja formalnie kończy pracę 31 maja 2024 r.. Po tym terminie rolę i zadania Komisji przejmuje Zarząd Towarzystwa.

 1. Inne 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności ustawa Kodeksu cywilnego, przepisy dot. ochrony danych osobowych oraz ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Polski

English

Polityka prywatności

Portal stypendysty